• 603 57 62 62
 • karolina@karoyoga.pl
 • Słupsk , ul. Grunwaldzka 8a (Trzy fale , 2 piętro)

Regulamin

Dziękujemy, za zaufanie i praktykę w naszym Studio Jogi.

Poniżej prezentujemy Regulamin dotyczący zasad działania i warunków korzystania z Karo Yoga Studio, zwanym dalej Studio Jogi.

 

1. Karnety i opłaty

 

 1. Zakupu dokonujemy za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Organizatora konto bankowe online
 2. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Opłacenie zajęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 3. Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez aplikację fitssey.com/karoyogastudio
 4. System rezerwacji zajęć Fittsey obsługiwany jest przez firmę lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, której Studio Jogi powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
 5. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami. W przypadku braku dokonania zapisu na zajęcia uczestnik może zostać niedopuszczony do ich uczestnictwa z uwagi na brak miejsca.
 6. Rezerwację zajęć należy odwołać najpóźniej na 5 godzin przed rozpoczęciem zajęć, nieodwołana rezerwacja lub odwołanie jej w czasie krótszym niż 5 godzin przed zajęciami będzie automatycznie ściągane z karnetu jako wykorzystane wejśćie.
 7. Wszystkie karnety są karnetami online i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 9. Sprzedawcą usług jest Karolina Sikorska Karo Yoga z siedzibą w Słupsku, ul. Garncarska 8a 76-200 Słupsk NIP 8392943811
 10. Opłaty za zajęcia wpłacane są z góry, online za pośrednictwem operatora Przelewy24  obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl  spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
 11. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie jego ważności (30 dni od dnia aktywacji) nie przysługuję zwrot za niezrealizowane zajęcia. Karnet aktywowany jest w momencie pierwszej zrealizowanej rezerwacji. Za zrealizowaną rezerwację uważa się także rezerwację odwołaną na mniej niż 5  godzin przed planowanymi zajęciami.
 12. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio Jogi swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 13. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 14. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 

2. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 1. Ćwiczący oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań lekarskich do praktykowania w Studio Jogi.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą ćwiczyć tylko po konsultacji z lekarzem.
 3. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 4. Panie w okresie ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi. W czasie ciąży oraz menstruacji nie powinny wykonywać pozycji odwróconych, wyczerpujących, napinających i ściskających brzuch. Zalecane pozycje, po poinformowaniu podaje nauczyciel w czasie zajęć.
 5. Nie należy praktykować po długim pobycie w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem w tym po saunie, masażu. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym

żołądku, minimum 2 godziny po dużym posiłku.

 1. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń sanitarnych w związku z COVID ? 19 tj.: a) przychodzenie na salę w skarpetkach, b) dezynfekcja rąk przed i po zajęciach (płyny dostępne są na sali c) zalecane przynoszenie własnej maty, d) przynoszenie ręczni

 

 

3. Korzystanie z usług

 

 1. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu oraz jej opuszczenie przed zakończeniem zajęć nie są możliwe, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę. Drzwi do Studia Jogi mogą być zamykane w czasie zajęć.
 2. Każdy Uczestnik zajęć w Studio Jogi proszony jest wyłączanie bądź ściszanie, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i niewnoszenie ich na salę praktyki.
 3. Studio zostaje otwarte na co najmniej  10 minut przed zajęciami.
 4. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www.karoyoga.pl. oraz w serwisie Fitssey.
 5. W dni ustawowo wolne od pracy Studio Jogi jest nieczynne. W takim wypadku ważność karnetów miesięcznych nie ulega przedłużeniu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany nauczycieli itp. w dowolnym momencie. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie karoyoga.pl. i/lub w serwisie Fitssey. Odwołane w ten sposób zajęcia nie przepadają, a są przenoszone na inny wybrany przez właściciela karnetu termin bądź w uzasadnionych przypadkach termin ważności karnetu zostanie przedłużony.
 7. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć nie będzie zapisów na dane zajęcia lub będzie zapisanych mniej niż 3 uczestnikó
 8. Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, przedmioty wartościowe należy zabrać ze sobą na salę.
 9. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez Studio Jogi Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowień oraz zobowiązuje się do ich stosowania
 10. Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu

 

 

 

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Administratorem danych jest Karolina Sikorska Karo Yoga, ul. Grunwaldzka 8a 76-200 Słupsk, NIP: 839 294 38 11 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Studio są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 1. Administrator Danych
 2. Karolina Sikorska Karo Yoga jest administratorem danych swoich klientó Oznacza to, że jeśli dokonujesz rezerwacji miejsca na warsztaty/wyjazdy z jogą lub zapisu na kurs to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu realizacji Usług świadczonych przez Szkołę
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na zajęcia, kursy, warsztat/wyjazd z jogą.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości uczestnictwa w zajęciach, wyjazdach lub warsztatach.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Studia jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: karolina@karoyoga.pl
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Szkoła ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Szkoła nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

 1. Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne?  (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • ?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • ?wydajnościowe? pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • ?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • ?reklamowe? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partneró
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji ?Pomoc? w menu przeglądarki internetowej.

 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.